Skip to main content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) niniejszym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Centrum Umysłu Łukasz Dubielski.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób, które zainteresowane są skorzystaniem z usług psychologicznych (dalej jako: „Klienci”) jest Centrum Umysłu Łukasz Dubielski  z siedzibą w Poznaniu, ul. ul. Dąbrowskiego 316A, 60-406 Poznań (dalej jako: „Centrum Umysłu”).

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Centrum Umysłu przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług psychologicznych i psychiatrycznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów w celu świadczenia usług psychologicznych jest niezbędność przetwarzania danych do świadczenia przedmiotowych usług. W przypadku przetwarzania danych w innych celach, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda dobrowolnie udzielona przez Klienta.

3. Przekazywanie danych

Dane Klientów Centrum Umysłu ma prawo udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

  • podmiotom świadczącym obsługę księgową,
  • podmiotom świadczącym obsługę prawną,
  • współpracownikom, którzy wykonują swoje usługi w modelu własnej działalności gospodarczej,

Centrum Umysłu może przekazać dane osobowe Klientów podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie wiążących przepisów prawa.

Centrum Umysłu nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4. Czas przechowywania danych osobowych

Centrum Umysłu planuje przechowywać dane osobowe na czas potrzebny do wykonywania czynności koniecznych dla świadczenia Klientom usług psychologicznych. Ponadto, w przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę, Centrum Umysłu może przechowywać jego dane w trakcie oferowania usług własnych Centrum Umysłu.

5. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:

prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);

  • prawo do sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być Centrum Umysłu potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także w przypadku skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile Centrum Umysłu nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych osobowych wynika z ciążącego na Centrum Umysłu obowiązku prawnego;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania, czyli do żądania niedokonywania na danych osobowych żadnych operacji, a jedynie ich przechowywania, przez określony, niezbędny czas w razie stwierdzenia, iż Centrum Umysłu nie potrzebuje już określonych danych osobowych, przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, których Centrum Umysłu może dokonywać na podstawie tzw. „prawnie opisanego uzasadnionego interesu administratora”. W konsekwencji wyrażania takiego sprzeciwu Centrum Umysłu zaprzestanie przetwarzać danych osobowych Klienta, który wniósł sprzeciw;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o produktach i usługach własnych Centrum Umysłu. Prawo to może zostać zrealizowane przez przesłanie wiadomości mailowej w dowolnym czasie. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody, Centrum Umysłu nie będzie już przetwarzać Danych osobowych w celach, dla których zgoda była wyrażona.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Profilowanie

Centrum Umysłu nie ma możliwości podejmowania w stosunku do Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym do ich profilowania.

6. Dobrowolność podawania danych osobowych

Podawanie przez Klientów danych osobowych związanych z realizacją usług psychologicznych oraz psychiatrycznych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez Centrum Umysłu.

7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Centrum Umysłu powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów o danych osobowych w Centrum Umysłu.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Umysłu jest Łukasz Dubielski.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się:

bądź pocztą wysłaną na adres: Inspektor Ochrony Danych Centrum Umysłu., przy ul. Dąbrowskiego 316A, 60-406 Poznań.