COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności   

 

Centrum Umysłu

Łukasz Dubielski Psycholog

Karina Kaczmarek, Psycholog, Psycholog dziecięcy, Pedagog

 

Wykształcenie w zakresie psychologii, psychologii dzieci i młodzieży, pedagogiki zdobyłana Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Członek nadzwyczajnyWielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W trakcie certyfikacji terapeutycznejWTTS.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w WielkopolskimStowarzyszeniu Alzheimerowskim, w fundacji wspierającej rozwój dzieci i młodzieżyoraz w działającej w jej ramach świetlicy socjoterapeutycznej. Do jej zadań należałokoordynowanie projektów, w których brała udział fundacja, pełnienie roli wychowawcyświetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz pomocpsychologiczna dla dzieci i rodzin z okolic Starego Miasta.

 

Obecnie pracuje w szkole specjalnej jako psycholog, gdzie udziela wsparciapsychologicznego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, sporządzaopinie, interweniuje w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły, a przede wszystkimwspółpracuje z wychowawcami i rodzicami, w zakresie pomocy dzieciom i rodzinie.

 

W ramach pracy edukacyjnej tworzy oraz prowadzi warsztaty otematyce psychoedukacyjnej, głównie z zakresu cyberprzemocy i innych zagrożeńwynikających z korzystania z Internetu. Działania edukacyjne kieruje do rodziców,dzieci i młodzieży.

 

W gabinecie Karina zajmuje się pracą z dziećmi, nastolatkami oraz dorosłymi. Główneobszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to:

 

 

 

 

 

 

Agata Buchnajzer psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pedagog, doradca zawodowy.

 

Ukończona psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czteroletni Kurs podstawowy i zaawansowany Psychoterapii Systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (WTTS ) pedagog (Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza), doradca zawodowy (Studia Podyplomowe: Doradztwo zawodowe i edukacyjne). Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując 15 lat w placówkach oświatowych przede wszystkim jako

psycholog. W tym czasie systematycznie uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności terapeutyczne: Trening Zastępowania Agresji, obecnie „Coaching dla rodziców”, „Terapia systemowa dzieci i młodzieży” WTTS (którego jest członkiem nadzwyczajnym) „Od zawsze” pracuje z dziećmi, towarzyszy im w dojrzewaniu, podejmowaniu ważnych życiowych

decyzji, dochodzeniu do dorosłości. Wspiera rodziców w lepszym rozumieniu swojego dziecka (ale też i siebie), odpowiadaniu na jego potrzeby, akceptowaniu zmian. Prywatnie szczęśliwa mam piątki dzieci.

 

W swojej pracy opiera się na myśleniu systemowym, ale korzysta również z osiągnięć innych nurtów (CBT, ACT, TSR). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W gabinecie pracuje z dziećmi od lat 2, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami. Pomoc, którą proponuje obejmuje: konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze, psychoterapię, doradztwo. 

 

 

Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to:

 

 

 
 • zaburzenia lękowe

 • zaburzenia emocjonalne

 • stres

 • wsparcie dzieci i młodzieży

 • wsparcie rodziców i opiekunów

 • psychoedukacja

 • wychowanie

Marta Klancko-Woźnica, Psycholog, Psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji 

 

Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła Kurs Podstawowy psychoterapii systemowej. Aktualnie jest uczestnikiem Kursu Zaawansowanego psychoterapii systemowej oraz szkolenia Systemowy coaching dla rodziców - narzędzia w pracy z rodzicami, a także kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

 

Pracę rozpoczynała w Projekcie Strefa Młodzieży, którego główną ideą jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej wśród uczniów szkół średnich. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako psycholog i diagnosta, prowadzi zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe dla studentów na Uniwersytecie SWPS, jest psychologiem w szkole podstawowej i zespole placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi. Zajmowała się opracowaniem merytorycznym publikacji: "Model placówki działającej w oparciu o empatię." Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. 

 

 

W gabinecie Marta zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz rodzicami. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to:

 

 

 
 • zachowania agresywne, 

 • trudności wychowawcze, 

 • trudności komunikacyjne, 

 • trudności w relacjach, 

 • trudności związane z jedzeniem i obrazem własnego ciała, 

 • trudności związane ze stratą, 

 • niska samoocena i poczucie własnej wartości, 

 • psychoedukacja, 

 • doświadczanie objawów psychosomatycznych, 

 • wspieranie rozwoju. 

 • trudności emocjonalne, 

 • trudności z koncentracją i uczeniem się, 

 • trudności adaptacyjne (związane ze zmianą sytuacji życiowej), 

 • zachowania autoagresywne, 

Dorota Chudzik Psycholog, Pedagog, Socjoterapeuta

 

Studia magisterskie z psychologii ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu. Wykształcenie wyższe uzyskała również na kierunku socjoterapii i promocji zdrowia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalizacyjnych oraz kursach przygotowujących do zawodu psychologa m.in: Poznańska Szkoła Terapii Dzieci i Młodzieży, Praktyka Psychologiczna w nurcie Gestalt, odbyła warsztaty wprowadzające w nurt psychodynamiczny, systemowy i behawioralno-poznawczy. Aktualnie w trakcie Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu.

 

W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla niej podejście skoncentrowane na indywidualnych potrzebach każdego kto zgłasza się do gabinetu psychologa. W indywidualnej pracy z pacjentami korzysta z podstawowych technik psychologicznych wywodzących się z nurtu systemowego, psychodynamicznego oraz gestalt.

 

W  pracy z pacjentami kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego-Zawodowego Psychologa.

 

W gabinecie Dorota zajmuje się pracą z osobami dorosłymi i nastolatkami. Główne obszary pracy terapeutycznej

i psychologicznej to:

 

 

 
 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla LGBT+

 • Wsparcie i pomoc psychologiczna w procesie diagnozy i leczenia niepłodności

 • Trudne doświadczenia/ traumy

 • Żałoba

 • Rozwój osobisty, poszerzanie własnej samoświadomości

 • Psychoedukacja oraz edukacja seksualna

 • Kryzysy w związku i relacji

 • Problemy emocjonalne

 • Depresja

 • Niska samoocena

 • Samookaleczenia

 • Stres oraz kryzys motywacyjny

 • Problemy seksuologiczne – diagnoza i terapia

 • Problemy psychosomatyczne

 • Orientacja seksualna i tożsamość płciowa

 • Wsparcie w chorobie i procesie leczenia

Anna Olczak-Stawicka, Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, mediator rodzinny

 

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, mediator rodzinny, członek PTS oraz WTTS. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą 

i terapią dzieci i młodzieży, par i rodzin, prowadzi edukację i poradnictwo w zakresie seksuologii, warsztaty dla nauczycieli 

i rodziców. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przez wiele lat pracowała w Przedszkolu Integracyjnym. Ponadto jest wykładowcą SWPS na kierunku Psychologia Dziecka. Jest absolwentką psychologii (psychologia kliniczna) 

i pedagogiki (resocjalizacja) UAM w Poznaniu. Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej, systemową terapię dzieci i młodzieży, systemowa terapię par, szkolenie w zakresie Gestalt, mediacji rodzinnych, a także szkolenia

z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zespołem ADHD. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii, posiada certyfikat trenerski ART (Trening Zastępowania Agresji), od 20 lat poddaje swoją pracę superwizji. Nagrodzona nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.

 

Działania edukacyjne kieruje do kadry pedagogicznej, specjalistów, rodziców, dzieci i młodzieży.

 

W gabinecie Anna zajmuje się pracą z osobami dorosłymi oraz dziećmi. Główne obszary pracy terapeutycznej

i psychologicznej to:

 

 

 

Szkolenia i warsztaty

przeznaczone dla kadry pedagogicznej,

wychowawców, opiekunów i specjalistów. 

Szkolenia realizowane w poznaniu

i innych miastach.

 

 

 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zakresie uzależnień młodzieży
 • Dopalacze i narkotyki - profilaktyka
  i interwencja
 • Zachowania ryzykowne u nastolatków
 • Seksualność adolescentów
 • Indywidualizacja nauczania-"uczeń trudny"
 • Szkolenia na zamówienie
 • Szkolenia dla szkół

 

 

 

 • Profilaktyka uzależnień
 • Dopalacze i narkotyki 
 • Edukacja seksualna
 • Doradztwo zawodowe
 • Przemoc i agresja
Łukasz Dubielski Psycholog
Łukasz Dubielski Psycholog

Profilaktyka

warsztaty profilaktyczne dla

dzieci i młodzieży

Łukasz Dubielski Psycholog
Łukasz Dubielski Psycholog

Zespół Centrum Umysłu

Łukasz Dubielski Psycholog

Cennik

Psycholog/Psychoterapeuta

Wizyta indywidualna - 140 zł

Wizyta rodzic/opiekun + dziecko - 140 zł

Para - 180 zł

Wizyta rodzinna - 180 zł

 

 

Wizyta psychiatryczna - 200 zł

Diagnoza psychiatryczna - 280 zł

 

W Centrum możliwe jest dokonanie płatności gotówką oraz za pomocą karty płatniczej.

 

 

 

Szkolenia i warsztaty

Łukasz Dubielski Psycholog

Kontakt

Szkolenia dla kadry pedagogicznej i młodzieży

Łukasz Dubielski Psycholog, Pedagog Specjalny

Wykształcenie zdobywałem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Posiadam również certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dodatkowo zrealizowałem fakultet przygotowujący do pracy seksuologicznej.

 

Od sześciu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na status materialny, uzależnienia i przemoc. Swoją pracę zaczynałem jako streetworker, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pedagog, terapeuta i edukator. Od kilku lat realizuje programy wczesnej interwencji dla osób eksperymentujących z narkotykami. Odbyłem również staż w Wojewódzkim Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień. Prowadzę zajęcia i szkolenia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
i edukacji seksualnej.

 

W ostatnich latach byłem współtwórcą i realizatorem kampanii społecznej "Dopalacze To Nie Bajka", realizowanej przez Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych, w którym sprawuję funkcję wiceprezesa. Aktualnie pracuję również jako psycholog w jednej z Poznańskich szkół. 

 

Łukasz Dubielski, Psycholog, Psychoterapeuta

w trakcie certyfikacji, Pedagog Specjalny

 

Wykształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji i interwencji kryzysowej zdobywał na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Aktualnie jest w trakcie certyfikacji terapeutycznej TSR - Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz specjalizacji na kierunku Seksuologia Kliniczna.

 

Od wielu lat aktywny społecznie działacz Poznańskich organizacji pozarządowych, współtwórca i realizator kampanii społecznej "Dopalacze To Nie Bajka”. Aktualnie jest Prezesem Zarządu Fundacji Forever Young, która wspiera nastolatków. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi prowadząc punkty interwencji kryzysowej oraz profilaktyki uzależnień, udzielając wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie. Pracował również w placówkach opiekuńczo wychowawczych czy socjoterapeutycznych oraz jako streetworker.  

 

W ramach pracy edukacyjnej tworzy oraz prowadzi szkolenia i warsztaty o tematyce uzależnień, substancji psychoaktywnych, przemocy i seksualności człowieka. Działania edukacyjne kieruje do kadry pedagogicznej, specjalistów, rodziców, dzieci i młodzieży.

 

W gabinecie Łukasz zajmuje się pracą z osobami dorosłymi, nastolatkami od 11 r.ż. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to:

 

 

 

Agnieszka Magacz – Rusinek, psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka

 

Wykształcenie w zakresie psychologii i psychoprofilaktyki uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Warsztat psychoterapeutyczny budowała kształcąc się głównie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (Kurs dla Zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej, Kurs Zaawansowany Systemowej Terapii Dzieci i Młodzieży, Superwizje w WTTS od roku 2002 ), w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Gdańsku (Certyfikat Socjoterapeuty CBT) oraz w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu (Studium poznawczo-behawioralnej psychoterapii dzieci i młodzieży). Konsekwentnie budowała też kompetencje w zakresie Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz Pozytywnej Dyscypliny. 25 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i rodzicami budowała w placówkach oświatowych. W ramach pracy edukacyjnej 13 lat współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki, organizując praktyki studenckie, wdrażając studentów do rozpoznawania i wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizuje także wykłady i warsztaty dla pracowników oświaty. Pracuje systemowo, z perspektywą rodzinną, oferując spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży łącząc je z konsultacjami dla rodziców i całorodzinnymi spotkaniami. W uzasadnionych sytuacjach nawiązuje kontakty z placówkami oświatowymi, w tym z nauczycielami dziecka.

 

 

W gabinecie Agnieszka zajmuje się pracą z osobami dorosłymi i dziećmi od 7 r.ż. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to:

 

 

 
 • zaburzenia adaptacyjne -trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej,

 • trauma i żałoba

 • trudności psychologiczne towarzyszące rodzinie w sytuacji rozwodowej

 • nadpobudliwość psychoruchowa

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu

 • problemy w obszarze tożsamości płciowej i orientacji seksualnej

 • psychoedukacja

 • problemy wychowawcze

 • wsparcie w kryzysie

 • zaburzenia emocji i zachowania

 • trudności emocjonalne w związku z chorobą somatyczną, objawami somatycznymi,

 • depresyjne zaburzenia nastroju

 • zaburzenia lękowe,

 

Małgorzata Węgrzyn Psycholog, Terapeuta, Coach, Mediator, Trener

 

Wykształcenie w zakresie psychologii, resocjalizacji, coachingu, profilaktyki zdobywała, min: na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie i Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim, Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Analizy Transakcyjnej, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz podczas licznych warsztatów, szkoleń

i konferencji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal tak jest w wielu miejscach: w ośrodkach dla osób i współuzależnionych (społeczność terapeutyczna), w placówkach oświatowych, w szkołach wyższych i policealnych (wykładowca), w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, zagubionymi, wykluczonymi, w placówkach pomocowych i interwencyjnych, organizacjach pozarządowych czy w projektach społecznych. Bliskie zawodowo obszary to, min.: kryzysy życiowe, straty, traumy, depresja, lęki niepewność, relacje międzyludzkie i niskie poczucie własnej wartości.

 

Motto, którym się kieruje to „nigdy nie jest za późno na zmiany. Docenia odwagę osób, którzy mimo przeszkód, trudności i obaw chcą zmian w swoim życiu.

 

W gabinecie Małgorzata zajmuje się pracą z osobami dorosłymi oraz z nastolatkami. Główne obszary pracy terapeutycznej

i psychologicznej to:

 

 

 
 • Ból i cierpienie, poczucie pustki i osamotnienia
 • Zaburzenia: emocjonalne, lękowe, nastroju, zachowania, okresu dojrzewania

 • Przemoc domowa

 • Wsparcie emocjonalne

 • Większa sprawczość w podejmowaniu decyzji
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Strata, żałoba,
 • Trauma,
 • Straty prokreacyjne: aborcja, poronienia
 • Trudności w relacjach międzyludzkich

 • Kryzysy w związkach, emocjonalne, zawodowe, życiowe

 • Zwiększenie świadomości siebie, swoich zasobów, potencjału, możliwości

 • Stres, napięcie

 

 • Trauma, strata, 
 • Psychoedukacja, 
 • Wsparcie dzieci i młodzieży, 
 • Wsparcie rodziców i opiekunów,  
 • Terapia par
 • Diagnoza psychologiczna
 • Mediacje
 • Sytuacje rozwodu i rozstania

 • Dzieci z ADHD
 • Warsztaty dla opiekunów dzieci
  z ADHD
 • Warsztaty dla kobiet, 
 • Edukacja i poradnictwo w zakresie seksualności,
 • Wsparcie osób LGBT+ 
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia osobowości,

 

Lek. med. Maria Agata Jeska, Psychiatra, Psychiatra dziecięcy, Pediatra

 

Maria jest absolwentką wydziału lekarskiego UMP w Poznaniu z 1995 roku.

 

Zawodowo od początku jest związana z dziećmi i młodzieżą. Od 26 lat uparcie realizuje  profilaktykę w medycynie- pediatrii, psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych. Profilaktykę uzależnień, oraz wczesną diagnozę osób zagrożonych uzależnienieniem , diagnozą i leczenie zaburzeń rozwojowych u dzieci, konsekwencji u dorosłych.

 

Pasją Marii jest Środowiskowy model opieki psychiatrycznej, diagnoza zespołowa, wsparcie psychospołeczne dla osób i rodzin dotkniętych podwójną diagnozą.

 

Stąd, po 15 latach ordynatury w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień (OLAZA), w Szpitalu miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, po wielu latach pracy w Klinice Psychiatrii dorosłych i dzieci UMP w Poznaniu Maria zdecydowała się przejść do leczenia środowiskowego w psychiatrii, diagnozowania i leczenia nowych uzależnień, a przede wszystkim aktywnego poszukiwania dzieci i młodzieży z grup ryzyka – zagrożonych wykluczeniem społecznym i stygmatyzacją.

 

Przez wiele lat pracowała z dziećmi alkoholików, ich partnerami i samymi osobami uzależnionymi.

 

W pracy Maria koncentruje się na potrzebach pacjenta i budowaniu relacji w zaufaniu do lekarza, autonomii oraz dzieleniem się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje terapeutyczne (psychoedukacja). Planuje leczenie i weryfikuje je wspólnie z pacjentem. 

 

"Bardzo cenię sobie zaangażowanie rodziny i otoczenia w leczenie pacjenta, i dlategotakże pracuję w doświadczonym zespole specjalistów, gdzie każde z nas ma inną perspektywę do pacjenta i jego problemach. 

 

Nie warto marnować kryzysów , zawsze są szansą na rozwój i zmianę.

 

Po własnym doświadczeniu Covid 19, jego powikłań, oraz biorąc udział w aktywnym zwalczaniu pandemii i jej skutków na terenie naszego miasta od marca 2020, chętnie podzielę się doświadczeniami i opracowanymi schematami leczenia u pacjentów z neuropsychiatrycznymi skutkami Covid 19, traumy pokowidowej lub dramatu utraty osób bliskich w okolicznościach pandemii." Lek med. Maria Jeska

 

 

 

 
 • Seksualność,
 • Tożsamość seksualna,
 • Rozwój seksualny, 
 • Trudności seksualne, 
 • Wsparcie osób LGBT+
 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Trauma, strata, 
 • Psychoedukacja, 
 • Wsparcie dzieci i młodzieży, 
 • Wsparcie rodziców i opiekunów, 
 • Wychowanie, 
 • Uzależnienia od substancji, 
 • Uzależnienia behawioralne,
 • Uzależnienia nastolatków, 
 • Przemoc, agresja,
 • Wsparcie nastolatków
 • Seksualność,
 • Tożsamość seksualna,
 • Rozwój seksualny, 
 • Trudności seksualne, 
 • Wsparcie osób LGBT+
 • Zaburzenia nastroju,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Trauma, strata, 
 • Psychoedukacja, 
 • Wsparcie dzieci i młodzieży, 
 • Wsparcie rodziców i opiekunów, 
 • Wychowanie, 
 • Uzależnienia od substancji, 
 • Uzależnienia behawioralne,
 • Uzależnienia nastolatków, 
 • Przemoc, agresja,
 • Wsparcie nastolatków

UMÓW WIZYTĘ ONLINE

 • Wsparcie rodziców i opiekunów, 

 • Wychowanie, 

 • Wsparcie osób starszych

 • Trudności w relacjach

 • Wsparcie emocjonalne

 • Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Diagnoza psychologiczna

 • Wsparcie w kryzysie

 • Zaburzenia nastroju,

 • Psychoedukacja, 

 • Wsparcie dzieci i młodzieży,

Joanna Staniszewska  dr. psychologii, 

psychoterapeuta, mediator rodzinny

 

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna, psychologia zdrowia).

 

Posiada doświadczenie w zakresie: psychoedukacji, diagnozy psychologicznej, konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego, terapii, interwencji kryzysowej, mediacji (Dom Dziecka w Lipnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu), pracy dydaktycznej (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Politechnika Poznańska) oraz biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Od 15 lat poddaje swoją pracę superwizji. 

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących m.in. 

- pracy z osobami po traumie (A. Groth, M. Porwan-Śramkowski)

- doświadczania straty (M. Rosiewicz)

- teorii i praktyki podejścia systemowego w terapii uzależnień i rozumieniu rodziny alkoholowej (Instytut 3 Systemów)

- pracy z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków i leków (R.Pomianowski)

- interwencji wobec osoby uzależnionej –motywowania do leczenia (MOPR)

- mediacji rodzinnych (Ośrodek Mediacji i Dialogu „Patrimonium” Warszawa)

- pracy z klientem w kryzysie (W. Szlagura, M. Madejski)

- terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach)

- problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (Centrum Profilaktyki Uzależnień NZOZ w Poznaniu)

- diagnozy i interwencji w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dzieci w Poznaniu)

- pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie (Fundacja przeciw wykluczeniu społecznemu „Będziesz” w Poznaniu (PARPA))

- przemocy wobec kobiet w rodzinach alkoholowych (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uz. od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu)

- indywidualnej i grupowej terapii par z długotrwałymi problemami (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)

W gabinecie Joanna zajmuje się pracą z dorosłymi oraz nastolatkami. Główneobszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to:

 

 

 

 

 

 
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych,

 • radzenie sobie w sytuacji kryzysowej,

 • problem uzależnienia i współuzależnienia,

 • zaburzenia lękowe,

 • zaburzenia nastroju,

 • zaburzenia zachowania,

 • zaburzenia osobowości,

 • przemoc.

 

 • budowanie poczucia własnej wartości,

 • budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi,

 

REJESTRACJA TELEFONICZNA

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU

W GODZINACH 15:00 - 19:00 

TEL. 797-151-089